Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych Usługobiorcy i, o ile takie dane zostaną Usługodawcy przekazane, Użytkowników przez Usługodawcę prowadzącego stronę internetową www.sailor.pl, zwaną dalej "stroną". Jeżeli z treści dokumentu nie wynika nic innego, wyrażenia pisane w nim wielką literą mają znaczenie nadane im w OWU czarterów.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa jest Sailor Czartery Jachtów Wojciech Gil, z siedzibą przy ul. Chmieleniec 21/4, 30-348 Krakówzarejestrowana w Urzędzie Miasta Krakowa pod numerem 52126, NIP: 6791051088, REGON: 120 722 022. Kontakt z Administratorem jest możliwy za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres  sailor@sailor.pl

 


1.       Gromadzenie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem strony Administratorowi przez Usługobiorcę lub Użytkownika poprzez wypełnienie dostępnych online formularzy założenia Profilu, w trakcie kontaktu email lub telefonicznego.

Stronę można przeglądać anonimowo. Jednak z uwagi na specyfikę Usługi, korzystanie ze strony nie jest możliwe anonimowo (konieczne jest podanie prawdziwych danych osobowych). Podanie danych nieprawdziwych może uniemożliwić lub poważnie utrudnić korzystanie ze strony i wszystkich ich funkcji.

Warunkiem zawarcia umowy na świadczenie Usługi jest podanie danych wymienionych w formularzu zakładania Profilu, a także akceptacja postanowień Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności. Podanie danych oraz akceptacja Regulaminu i Polityki Prywatności są dobrowolne, jednak ich brak uniemożliwia zawarcie umowy na świadczenie Usługi.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w ust. 3.2, jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi udzielenie odpowiedzi na złożone zapytanie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w zakresie świadczenia usługi newslettera lub do celów marketingu bezpośredniego jest dobrowolna, jednak jej brak uniemożliwi Administratorowi kontakt z Usługobiorcą w zakresie, w jakim zgoda została wyrażona.

Strona gromadzić, przetwarzać, przechowywać i przekazywać różne rodzaje danych osobowych:

  • Dane Tożsamości, czyli dane imienne, nr PESEL,, nr dowodu tożsamości, data urodzenia, płeć, rodzaje uprawnień żeglarskich i motorowodnych.
  • Dane Kontaktowe, czyli adres rozliczeniowy, adres zamieszkania, adres mailowy, numer telefonu.
  • Dane Transakcyjne, czyli przeprowadzone transakcje i płatności.
  • Dane Techniczne, czyli adres IP, dane logowania, typ i wersja przeglądarki, ustawienia strefy czasowej i lokalizacji, rodzaje i wersje wtyczek, system operacyjny i inne technologie używane przez Państwa na urządzeniach, za pomocą których korzystają Państwo ze Strony.
  • Dane Konta Użytkownika, czyli nazwę użytkownika i hasło, historia transakcji oraz archiwalnych umów.
  • Dane Użytkowania, czyli informacje o tym jak Państwo korzystają ze strony Sklepu internetowego i z jakich Usług korzystają.
  • Dane Marketingowe i Komunikacyjne, czyli Państwa preferencje w zakresie otrzymywania od nas informacji handlowych i komunikacji.

W momencie, w którym korzystają Państwo ze możliwości zakupu czarteru poprzez Sklep internetowy, może ona automatycznie pobierać Państwa Dane Techniczne dotyczące Państwa urządzeń czy czynności i wzorców zachowań w sieci. Zbieramy te dane osobowe poprzez ciasteczka Cookies oraz dzienniki logowania i inne technologie, zgodnie z „Polityką Plików cookies” dostępną na stronie.


2. Okres przechowywania danych

2.1 Dane osobowe przechowywane będą przez okres świadczenia Usługi, a także po zakończeniu współpracy, wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem, np. w celach dochodzenia roszczeń, analityki i statystyki.

2.2. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej na realizację zapytania, o którym mowa w ust. 3.2, dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do przetworzenia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi oraz do momentu wycofania zgody na przechowywanie danych przez użytkownika. Po upłynięciu okresu 6 lat od ostatniego kontaktu z użytkownikiem, Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych użytkownika bez obowiązku poinformowania go o tym.

2.3. W przypadku, w którym dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej na świadczenie usługi newslettera lub marketing bezpośredni Administratora, dane osobowe przechowywane będą do czasu wycofania zgody bądź wniesienia skutecznego sprzeciwu.


3. Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie prawnej przewidzianej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: „Rozporządzenie”].

3.1 Administrator może przetwarzać dane osobowe, co do zasady:


Cel/czynność przetwarzania
Typ danych osobowych
Podstawa przetwarzania
Stworzenie konta klienta
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Zawarcie i wykonanie umowy
Realizacja usługi
Dane Tożsamości 
Dane Kontaktowe 
Dane Konta
Zawarcie i wykonanie umowy
Umożliwienie subskrypcji Newslettera
Dane Tożsamości 
Dane Kontaktowe
Zawarcie i wykonanie umowy
Zgoda na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczna oraz zgodę na marketing bezpośredni wykonywany za pomocą telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
Zarządzanie płatnościami 
Egzekwowanie potencjalnych roszczeń
Dane Tożsamości
Wykonanie umowy 
Uzasadniony interes administratora (egzekwowanie przysługujących nam roszczeń)
Zarządzanie relacjami z Klientem:
a) Notyfikowanie o zmianach w regulaminach i politykach
b) Prośba o ocenę lub wypełnienie ankiety
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Konta
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Wykonanie umowy 
Ciążący na nas obowiązek prawny
Uzasadniony interes administratora (posiadanie aktualnych danych oraz analiza w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług)
Umożliwienie w uzupełnienia ankiety
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Konta
Dane Użytkowania
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Wykonanie umowy
Uzasadniony interes administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług)
Zarządzanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strony oraz jej Sklepowi internetowemu (diagnostyka i utrzymanie systemu, analiza danych, testowanie, zarządzanie serwerem oraz hosting)
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Techniczne
Uzasadniony interes administratora (prowadzenie działalności, zarządzanie procesami informatycznymi, zapewnienie bezpieczeństwa sieci, zapobieganie oszustwom)
Ciążący na nas obowiązek prawny
Zapewnienie odpowiedniej zawartości strony Sklepu internetowego oraz reklam, a także analiza efektywności przeprowadzonych kampanii reklamowych
Dane Tożsamości
Dane Kontaktowe
Dane Konta
Dane Użytkowania
Dane Marketingowe i Komunikacyjne
Dane Techniczne
Uzasadniony interes Administratora (weryfikacja w jaki sposób klienci korzystają z naszych usług, w celu rozwoju i poprawy jakości świadczenia usług oraz w celu tworzenia strategii marketingowych)

3.2 Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to odrębną zgodę, jej dane osobowe mogą być przetwarzane na potrzeby udzielenia odpowiedzi na zapytanie dotyczące spraw wykraczających poza zakres wskazany w ust. 3.1 powyżej, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia, tj.: której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.


4. Informacje o odbiorcach danych osobowych lub kategoriach odbiorców 

 4.1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być przekazywane organom państwa uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

 4.2. Dane osobowe mogą być przekazywane również podmiotom współpracującym z Administratorem (np. podmiotom świadczącym usługi księgowe). Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i uprawnia te podmioty do korzystania wyłącznie w celach i w czasie wskazanym przez Administratora.

 4.3. Administrator w żadnym wypadku nie odsprzedaje danych osobowych Klientów podmiotom trzecim na potrzeby prowadzenia przez te podmioty ich działań marketingowych. 


5.       Uprawnienia osoby której dane dotyczą

5.1.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

5.2.  W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na podstawie zgody, osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

5.3.  W przypadku przetwarzania przez Administratora danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, zgodnie z pkt. 3.4 niniejszej Polityki Prywatności, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

5.4.  W przypadku przetwarzania danych osobowych opartego na podstawie art. 6 ust 1 lit. f, w tym profilowania, osoba której dane dotyczą z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych.

5.5.  Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przenoszenia danych osobowych, przez co należy rozumieć prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych i ich przesłania innemu administratorowi.

5.6.  Uprawnienia o których mowa w pkt. 5.1 - 5.5 powyżej, można zrealizować przez kontakt z Administratorem (w tym w szczególności przesłanie e-maila na adres: sailor@sailor.pl). 

 


6.       Bezpieczeństwo danych

 

6.1 Przetwarzanie przez Administratora danych osobowych Użytkownika odbywa się z zachowaniem wszelkich zasad dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, spełniających wymagania stawiane przez prawo. Wprowadziliśmy niezbędne środki bezpieczeństwa mające chronić dane przed przypadkową utratą, nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem, zmianą lub ujawnieniem. Ograniczamy dostęp do Państwa danych do pracowników, agentów, usługodawców i innych osób trzecich, do których takie udostępnienie jest niezbędne z punktu widzenia realizacji umowy. Będą oni przetwarzać Państwa dane osobowe jedynie zgodnie z instrukcjami Administratora oraz są oni zobowiązani do poufności.

6.2 Administrator przyjął odpowiednie procedury w celu postępowania w razie podejrzenia naruszenia. Użytkownik oraz stosowny organ nadzoru o naruszeniu gdy będziemy do tego prawnie zobowiązani.

6.3 Usługobiorca oraz Użytkownicy mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzą, że przetwarzanie dotyczące ich danych osobowych narusza Rozporządzenie.

 

 

 

Zgadzam się

Pod poniższym linkiem przedstawiamy naszą politykę prywatności, w której znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych po 25 maja 2018 r. oraz informacja o zastosowanych technologiach (np.: plikach cookie). Akceptacja polityki oznacza, że wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w Polityce prywatności  i Polityce cookies firmy Wojciech Gil Czartery Jachtów " Sailor"